Հալէպի Մէջ ՀՀ Գլխաւոր Հիւպատոս Տիգրան Գէորգեան Ներկայացուց Հայոց Ցեղասպանութեան Միջազգային Ճանաչման Գծով ՀՀ Արտաքին Քաղաքականութիւնը (լուսանկարներ)

Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան 102-րդ տա­րե­լի­ցին առի­թով ցե­ղաս­պա­նու­թեան Ճա­նաչ­ման հար­ցը կր­կին կ՛ար­ծարծ­ուի:

Կա­րե­լի չէ մոռ­նալ կա­տար­ուա­ծը…

Ան­մեղ զո­հեր, տնա­զուրկ հա­յոր­դի­ներ, աք­սո­րի են­թար­կուող­ներ  խա­ւա­րա­սէր թուր­քին մա­հա­ցու հար­ուա­ծը կը ստա­նա­յին, սա­կայն հրաշ­քով փրկ­ուած­ներ հե­տա­գա­յին պի­տի վե­րապ­րէ­ին` դառ­նա­լով պա­հան­ջա­տի­րու­թեան ար­դար ձայ­նը: Անոնց շնոր­հիւ գա­լիք սե­րուն­դը պարտք պի­տի հա­մա­րէր արա­ձա­գան­գը ըլ­լալ Հայ Դա­տին` ի խն­դիր ճա­նա­չու­մի եւ ար­դար հա­տու­ցու­մի:

Այս ծի­րէն ներս Հա­լէ­պի մէջ զա­նա­զան նա­խա­ձեռ­նու­թիւն­ներ  տե­ղի ու­նե­ցան, որոնց շար­քին յատ­կան­շա­կան էր ՀԲԸՄ-ՀԵԸ-ի Մշա­կու­թա­յին Յանձ­նա­խում­բին կազ­մա­կեր­պած դա­սա­խօ­սա­կան երե­կոն:

Ար­դա­րեւ, Ուր­բաթ, 5 Մա­յիս 2017-ի երե­կոյ­եան ժա­մը 7:00-ին,  ՀԵԸ-ի «Ա.Գա­վաֆ­եան» սրա­հէն ներս տե­ղի ու­նե­ցաւ դա­սա­խօ­սու­թիւն` «Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան Քա­ղա­քա­կա­նու­թիւնը Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան Հե­տե­ւանք­նե­րու Վե­րաց­ման Ուղ­ղու­թեամբ» խո­րա­գի­րով: Օր­ուան դա­սա­խօսն էր ՀՀ Հա­լէ­պի Գլ­խա­ւոր Հիւ­պա­տոս Տիգ­րան Գէ­որգ­եան:

Ձեռ­նար­կին սկիզ­բը ելոյթ ու­նե­ցաւ Միու­թեան Կո­մի­տա­սի ան­ուան սե­նե­կա­յին նուա­գա­խում­բի քառ­եա­կը, նուա­գե­լով երեք ըն­տիր կտոր­ներ: Ապա հրա­ւիր­ուե­ցաւ օր­ուան բա­նա­խօ­սը: Ան բա­ցատ­րեց ցե­ղաս­պա­նու­թիւն բա­ռին իմաս­տը, լայն գի­ծե­րու մէջ նկա­րագ­րեց Հայ Դա­տին նկատ­մամբ պե­տու­թիւն­նե­րուն մօ­տե­ցու­մը` յի­շե­լով այն 32 պե­տու­թիւն­նե­րը, որոնք ըն­դու­նած են Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թիւնը, վեր­ջի­նը` Չէխ­ի­ան:

Գլ­խա­ւոր հիւ­պա­տո­սը անդ­րա­դառ­նա­լով ՀՀ ար­տա­քին քա­ղա­քա­կա­նու­թեան մէջ ցե­ղաս­պա­նու­թեան ճա­նաչ­ման եւ անոր հե­տե­ւանք­նե­րուն վե­րաց­ման ուղ­ղու­թեամբ տար­ուած աշ­խա­տանք­նե­րուն դի­տել տուաւ, որ Թուրք­ի­ան պե­տա­կան առու­մով կը շա­րու­նա­կէ ու­րա­նալ իրա­կա­նու­թիւնը, կա­րե­ւո­րու­թեամբ շեշ­տեց, թէ «Թուրք­իոյ հա­սա­րա­կու­թիւնը հաշտ չէ իր պատ­մու­թեան հետ», յայտ­նե­լով, որ Թուրք­ի­ան իր յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րը խզեց Հա­յաս­տա­նի հետ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի տագ­նա­պին լոյ­սին տակ: Գէ­որգ­եան ըսաւ. «Վեր­ջին տա­րի­նե­րուն թուր­քը բա­նա­վէ­ճի մէջ է ինքն իր հետ: Ան այ­լա­մերժ է, լայ­նա­խոհ մար­դոց վրայ ճն­շում կը բա­նեց­նէ, նոյ­նիսկ կը սպան­նէ` խեղ­դե­լու հա­մար ճշ­մար­տու­թեան ձայ­նը», ապա աւել­ցուց. «Եթէ թուր­քին ըրա­ծը դա­տա­պար- տ­ուէր, այլ ցե­ղաս­պա­նու­թիւն­նե­րու առաջ­քը առն­ուած կ՛ըլ­լար»: Ան յոյժ կա­րե­ւոր եւ ան­յե­տաձ­գե­լի հա­մա­րեց Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան դա­տա­պար­տու­մը մի­ջազ­գա­յին մա­կար­դա­կի վրայ: «Մի­աս­նա­կան ճի­գե­րով եւ հա­մա­հայ­կա­կան հայ­եաց­քով ըն­թա­նա­լը առաջ­նա­հեր­թու­թիւն կը հա­մար­ուի, աւե­լի ազ­դու գոր­ծե­լու հե­ռան­կա­րէն մեկ­նե­լով: Ճիշդ է որ Ցե­ղաս­պա­նու­թե­նէն 102 տա­րի­ներ ան­ցան, սա­կայն մեր պա­հան­ջա­տի­րու­թիւնը աւե­լի կազ­մա­կերպ­ուած ըն­թացք ստա­ցաւ», յայտ­նեց գլ­խա­ւոր հիւ­պա­տո­սը:

Աւար­տին դա­սա­խօ­սը պա­տաս­խա­նեց ներ­կա­նե­րու հար­ցադ­րում­նե­րուն` լու­սա­բա­նա­կան բա­ցատ­րու­թիւն­ներ տա­լով:

ՀԵԸ-ի Գոր­ծա­դիր Մարմ­նի ատե­նա­պետ Շա­հէ Քէ­օշ­կէր­եան ՀԵԸ-ի շքան­շա­նով մե­ծա­րեց ՀՀ Հա­լէ­պի Գլ­խա­ւոր Հիւ­պա­տոս  Տիգ­րան Գէ­որգ­եա­նը:

Մենք պա­հան­ջա­տէր ենք, այո՛:

Մեր սր­բա­դաս­ուած նա­հա­տակ­նե­րուն կան­չը մեզ կը թե­լադ­րէ պատ­րաս­տել սե­րունդ մը, որ քա­ջա­տեղ­եակ է իր փա­ռա­ւոր անց­եա­լին, իր պատ­մու­թեան ու մշա­կոյ­թին: Սե­րունդ մը, որ կը շա­րու­նա­կէ պա­հան­ջել իր ժո­ղո­վուր­դին խլ­ուած իրա­ւունք­նե­րը, հո­ղե­րը եւ ար­դա­րու­թեան վե­րա­հաս­տա­տու­մը:

Նայիրի Գրտանեան

«Գանձասար»

18446712_1118176308284394_4352992027718421522_n

18403033_1118176394951052_8862079380342618495_n

18403006_1118176291617729_1555932694995020378_n

Թեհրանի Մէջ Բացուած է «Դարաւոր Հայաստանի Նորանկախ Պետութիւնը» Խորագիրով Լուսանկարչական Ցուցահանդէսը

Թեհրանի «Արարատ» մշակութային միութեան մէջ բացուած է Հայաստանի անկախութեան հռչակման 25-ամեայ տարեդարձին նուիրուած «Դարաւոր Հայաստանի նորանկախ պետութիւնը» խորագիրով լուսանկարչական ցուցահանդէսը,-կը տեղեկացնէ «Փանորամա»-ն։

Ցուցահանդէսի ծիրէն ներս ներկայացուած են Հայաստանի Հանրապետութեան 1990-2016 թուականներու ընթացքին տեղի ունեցած կարեւոր մշակութային, գիտական, քաղաքական, հասարակական, տնտեսական եւ այլ իրադարձութիւններու ժամանակագրութիւնը:

Վերջիններս կը ներկայացուին մէկ կամ երկու լուսանկարով եւ բացատրութեամբ: Աւելի քան 160 լուսանկար կը ներկայացուին փաստագրական, արխիւային եւ գեղարուեստական ձեւով:

Ցուցահանդէսը 2016-ին առաջին անգամ ներկայացուած է Երեւանի, ապա Լոս Անճելեսի եւ Փարիզի մէջ:

Այս տարի ցուցահանդէսը պիտի կազմակերպուի նաեւ Մոսկուայի մէջ (Հայկական եկեղեցական համալիրի Տապան թանգարանին մէջ), իսկ Թեհրանի ցուցահանդէսէն ետք անիկա պիտի ներկայացուի Պէյրութի մէջ` Յունիսի սկիզբը:

Շուշիի Մէջ Հնագէտները Կը Պեղեն Մեղրեցոց Եկեղեցին

Արցախի Հանրապետութեան Շուշի քաղաքին մէջ գտնուող Մեղրեցոց եկեղեցին առաջին անգամ ըլլալով կը պեղուի եւ կը մաքրուի: Ինչպէս «Արցախփրես»-­ի հետ զրոյցին ըսած է «Պատմական միջավայրի պահպանութեան պետական ծառայութիւն» ՊՈԱԿ-­ի գիտական գծով փոխտնօրէն, պատմական գիտութիւններու թեկնածու Նժդեհ Երանեան` նպատակը եկեղեցւոյ ուրուագիծը բանալն է: «Եկեղեցին հիմնականօրէն քանդած եւ կրաձոյլով պատած են: Մեր հիմնականօրէն եկեղեցւոյ հիմքերը պիտի  ուսումնասիրենք»,- ըսած է ան­: Երանեան կարեւոր համարած է, որ եկեղեցւոյ արեւելեան պատն ու խորանը պահպանուած են: «Պեղումները կ՛իրականացնեն «Պատմական միջավայրի պահպանութեան պետական ծառայութիւն» ՊՈԱԿ-­ի հնագէտները:

Շուշիի Մեղրեցոց եկեղեցին կառուցած են մեղրեցի ներգաղթեալները: Արձանագրութիւններուն մէջ անիկա յիշատակուած է որպէս սբ. Ամենափրկիչ Մեղրեցոց եկեղեցի, որ կառուցուած է Մահտեսի Հախումեանցի ծախսերով` 1833 թուականին: Աղօթասրահը ունեցած է ուղղանկիւն ծաւալատարածական յօրինուածք: Թաղակապ կամարները յանգած են սրահի կեդրոնին բարձրացուած չորս սիւներու եւ երկայնական պատերու երեք զոյգ որմնասիւներու վրայ: Երբեմնի ճարտարապետական համալիրը 1960­ական թուականներուն քանդուած, յարմարեցուած եւ վերածուած է ամառնային բացօթեայ կինոթատրոնի:

Կարօ Փայլան Խորհրդարանին Մէջ Բարձրաձայնած է «Պելկէ» Հրատարակչութեան Հանդէպ Ճնշումներուն Մասին

Թուրքիոյ ընդդիմադիր Ժողովուրդներու Ժողովրդավարական կուսակցութեան անդամ, խորհրդարանի հայ պատգամաւոր Կարօ Փայլան Պոլսոյ յայտնի  «Պելկէ» հրատարակչութեան գրասենեակին վրայ թրքական ոստիկանութեան յատուկ ջոկատայիններու կազմակերպած գրոհի եւ հրատարակչութեան 2000-է աւելի գիրքերու առգրաւման հարցը տեղափոխած է խորհրդարանի օրակարգ, կը հաղորդէ «Թերթ․ամ»-ը՝ վկայակոչելով թրքական t24.com.tr կայքը:

Հայ պատգամաւորը գրաւոր հարցում յղած է Թուրքիոյ վարչապետ Պինալի Եըլտըրըմին եւ խնդրած պատասխանել, թէ նման ոստիկանական գործողութիւնը եւ նման գիրքերու առգրաւումը ինչ շօշափելի օգուտ կու տայ թրքական հասարակութեան եւ ինչ հիմքեր ունի հրատարակչութեան վրայ կազմակերպուած գրոհը:

Փայլան նաեւ հետաքրքրուած է, թէ ինչ իրաւունքով առգրաւուած են գիրքերը` առանց դատարանի համապատասխան որոշումի:

Աւելի առաջ Twitter-ի իր պաշտօնական էջին մէջ Փայլան նշած էր, որ «Պելկէ» հրատարակչութիւնը լոյս սփռած ու փաստարկած է Թուրքիոյ յանցաւոր անցեալը, հայ պատգամաւորը խորհուրդ տուած էր ոստիկանութեան յատուկ ջոկատայիններուն կարդալ իրենց կողմէ առգրաւուած գիրքերէն գոնէ քանի մը հատը:

«Պելկէ»-ն «փաստաթղթաւորած» է Թուրքիոյ յանցաւոր անցեալը: Այդ առգրաւուած գիրքերէն քանի մը հատը գոնէ կարդացէք…», – գրած էր Փայլան:

«Պելկէ» հրատարակչութիւնը, շուրջ 40 տարի չհրաժարելով իր ընդդիմադիր հայեացքներէն գործած է Թուրքիոյ մէջ եւ զբաղած բազմաթիւ օտարալեզու պատմագիտական գիրքերու թրքերէն թարգմանութեամբ, ինչպէս նաեւ թրքերէն հեղինակային գիրքերու, որոնք լոյս կը սփռեն Թուրքիոյ այլընտրանքային, պաշտօնական պատմագրութենէն դուրս մնացած անցեալին վրայ:

Հրատարակչութիւնը պարբերաբար ենթարկուած է յարձակումներու եւ ժամանակ առ ժամանակ ստիպուած եղած է դադրեցնելու իր աշխատանքը:

«Պելկէ» հրատարակչութիւնը առաջիններէն էր Թուրքիոյ մէջ, որ անդրադարձած է Հայկական հարցին դեռ 1990-ականներու սկիզբը: «Պելկէ» հրատարակչութեան կը պատկանին «Յուշամատեան Ապրիլ 24-ի», «Թուրքիոյ վարած ուծացման եւ լեզուասպանութեան քաղաքականութիւնը», «Հայոց ցեղասպանութիւն» եւ Հայկական հարցին նուիրուած տասնեակ այլ գիրքեր:

Վեդիի Բարեկամները. «Յանուն Հայրենիքի Երեխաներուն»

Հերթական անգամ «Վեդիի բարեկամեր»-ը իրենց սրտաբուխ նուիրատուութեամբ, այս անգամ աջակցելով Փոքր Վեդիի միակ մանկապարտէզին` «Զարթօնք»-ին, տրամադրեցին մանկական 40 աթոռ մանկապարտէզ յաճախող  երեխաներուն հանգիստը ապահովելու համար:

Ըստ Հայերն այսօր-ի, Մանկապարտէզի տնօրէնուհի` տիկ. Ալվարդ Ասատրեան, մանկապարտէզի դաստիարակները դիմաւորեցին Վեդիի բարեկամներէն ոմանց, որոնք եկած էին աթոռները յանձնելու: Իսկական շքերթի վերածուեցաւ աթոռներու փոխադրութիւնը դէպի մանկապարէզի դահլիճ, տնօրէնուհին, դաստիարակները եւ երեխաները, աթոռները տեղադրեցին դալիճի բեմին վրայ, երեխաները իրենց տեղերը գրաւեցին, եւ սիրով պատրաստուած ծրագիրը ներկայացուցին հիւրերուն, հայրենասիրական երգեր, ասմունք, իսկ անմոռուկին նուիրուած երգով յուզեցին հիւրերը:

ԱՄՆ-ի մէջ համախմբուած  բարեգործական այս խումբը, «Զարթօնք» մանկապարտէզին աւելի առաջ նուիրաբերած էր մանկական սպասք մանկապարտէզի 4 խումբերուն համար, «Վեդիի բարեկամները»  ԱՄՆ-ի եւ Հայաստանի մէջ  պարտաւոր կը զգան աջակցելու հայրենի հողը պահող ու շէնցնող  հայրենիքի ապագան կերտող այս փոքրիկներուն:

Այս առիթով մանկապարտէզի տնօրէնութիւնը, Վեդիի բարեկամներուն  յանձնեց Շնորհակալագիր:

Աւելցնենք,  որ «Վեդիի բարեկամներ»-ը ԱՄՆ-ի մէջ, արդէն  15 տարիէ ի վեր, իրենց աջակցութիւնը կը ցուցաբերեն Վեդիի եւ վերջին շրջանին նաեւ` Փոքր Վեդիի մանկապարտէզներուն , մանկական բուժարանին, Վեդիի հիւանդանոցին, Վեդիի գրադարանին, նաեւ սնունդի, հագուստեղէնի նուիրատութիւններ: Կանանց աշխատանքը քաջալերելով յատկացուած է տարբեր արհեստներու  դասընթացներու գումարներ,  բարեկամներէն  ոմանք անհատական նուիրատուութիւններ կատարած են Վեդիի մէջ նորածին երեխաներու ծնողներուն: 

3 65 

Թեհրանի Հայոց Թեմի Առաջնորդ Գերաշնորհ Տէր Սեպուհ Արք. Սարգիսեան Այցելեց ՀՀ Սփիւռքի Նախարարութիւն

Մայիս 12-ին Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Թեհրանի Հայոց թեմի առաջնորդ Գերաշնորհ Տէր Սեպուհ արք. Սարգիսեան այցելեց ՀՀ սփիւռքի նախարարութիւն եւ հանդիպեցաւ մտաւորականներու, նախարարութեան աշխատակազմին հետ:

Ողջունելով Թեհրանի Հայոց թեմի առաջնորդը` ՀՀ սփիւռքի նախարար Հրանոյշ Յակոբեան նշեց, որ մեծ պատիւ եւ երջանկութիւն է հանդիպիլ Հայ Առաքելական եկեղեցւոյ ամենակարկառուն ներկայացուցիչներէն մէկուն հետ: «Տէր Սեպուհ արք. Սարգիսեանը ծնուել է Սիրիայի Ճուխա հայաբնակ գիւղում,  կրթութիւնը շարունակել Լիբանանում, Անթիլիասում: Եղել է Իրաքի Պասրա քաղաքի հայ համայնքի հոգեւոր հովիւը, Բերիոյ հայոց թեմի Առաջնորդական Փոխանորդը, ծաւալել է միջեկեղեցական գործունէութիւն, նշանակուել կաթողիկոսական փոխանորդ Քուէյթում եւ Պարսից ծոցի երկրներում, այնուհետեւ` ընտրուել Թեհրանի Հայոց թեմի Պատգամաւորական ժողովի առաջնորդ: Նա նաեւ խմբագրել է Հայաստանեայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու կիրակնօրեայ դպրոցների պաշտօնական ամսագիրը` «Նոր Դրազարկ»-ը»:

Նախարարը կարեւոր համարեց Սեպուհ Սրբազանի ներդրումը Իրանի մէջ հրատարակչական աշխատանքներուն` ընդգծելով, որ  անոր անմիջական հովանաւորութեամբ լոյս  տեսած են աւելի քան 130 գրական եւ աստուածաբանական գիրքեր:

«Ուր էլ գնացել էք, Ձեր հոգու ջերմութիւնն ու սէրն էք փոխանցել մեր հայրենակիցներին, Ձեզ սիրել են եւ հարազատի նման ընդունել: Շնորհակալ ենք, որ Դուք կաք, որ այդքան վառ եւ հզօր էք պահում Իրանի հայ համայնքը: Դուք մեր մեծագոյն բարեկամն ու ընկերն էք, մենք սիրում եւ սպասում ենք Ձեզ Հայրենիքում», – նշեց ՀՀ սփիւռքի նախարարը:

Բարձր գնահատելով Թեհրանի Հայոց թեմի առաջնորդ Գերաշնորհ Տէր Սեպուհ արք. Սարգիսեանի` Հայաստան-Սփիւռք գործակցութեան զարգացման, Հայրենիքին եւ Սփիւռքին մատուցած ծառայութիւններուն, Սփիւռքի համայնքներուն միջեւ եւ Հայրենիքի հետ կապերու ամրապնդման, հայապահպանութեան գործին մէջ նշանակալի ներդրումը, ինչպէս նաեւ բարեգործական եւ հասարակական աշխոյժ գործունէութիւնը` նախարար Հրանոյշ Յակոբեան վերջինիս պարգեւատրեց  ՀՀ սփիւռքի նախարարութեան Ոսկի յուշամետալով:

Գերաշնորհ Տէր Սեպուհ արք. Սարգիսեան շնորհակալութիւն յայտնեց գնահատանքի համար եւ նշեց. «Սիրելի՛ տիկին Յակոբեան, ինծի համար հաճելի եւ յուզիչ է այս պահը: Ես մեր եկեղեցւոյ եւ իմ ժողովուրդիս խոնարհ ծառան եմ: Երանի անոնց, որոնք կը ծառայեն իրենց ազգին: Որ երկրին մէջ ալ եղած եմ, առաջինը հպարտութեամբ նշած եմ, որ հայ եմ` Ցեղասպանութիւն տեսած եւ վերապրած ազգի զաւակ: Փառք Աստուծոյ, որ այսօր ունինք ազատ, անկախ Հայաստան եւ Արցախ: Հայաստան-Արցախ-Սփիւռք եռամիասնութիւնը նոյնպէս այսօր իրականութիւն է: Մենք պէտք է հաւատանք, որ  օր մըն ալ պիտի ունենանք ամբողջական Հայրենիք»:

Այնուհետեւ Թեհրանի Հայոց թեմի առաջնորդը պատասխանեց ներկաներու հարցերուն:

%d5%a9%d5%a5%d5%b0%d6%80%d5%a1%d5%b6%d5%ab-%d5%b0%d5%a1%d5%b5%d5%b8%d6%81-%d5%a9%d5%a5%d5%b4%d5%ab-%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d5%bb%d5%b6%d5%b8%d6%80%d5%a4-%d5%a3%d5%a5%d6%80%d5%a1%d5%b7%d5%b6%d5%b8%d6%80%d5%a9%d5%a5%d5%b0%d6%80%d5%a1%d5%b6%d5%ab-%d5%b0%d5%a1%d5%b5%d5%b8%d6%81-%d5%a9%d5%a5%d5%b4%d5%ab-%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d5%bb%d5%b6%d5%b8%d6%80%d5%a4-%d5%a3%d5%a5%d6%80%d5%a1%d5%b7%d5%b6%d5%b8%d6%80

«Դուն Ի՞նչ Կ’ընես Արցախի համար». «Խօսնակ» Պաշտօնաթերթի Կազմակերպած Եւ Շուշիի Ազատագրման 25-ամեակին Նուիրուած Միջդպրոցական Արտասանական Եւ Նկարչական Մրցումը

Լիբանանահայ իրականութեան մէջ, վերջին հինգ տարիներուն, արդէն սովորութեան ու աւանդութեան կարգ անցած է ՀԲԸՄ-ի «Խօսնակ» պաշտօնաթերթի խմբագրական կազմին կից գործող Մշակութային Յանձնախումբին կազմակերպած հրապարակային նախաձեռնութիւնները, որոնք միշտ ալ առնչուած են ազգային արժէքներու եւ մշակոյթի գնահատման ու արժեւորման հետ, հնարաւորութեան սահմաններուն մէջ վառ ու աշխոյժ պահելու համար Միութեան Ահրամճեան Կեդրոնը:
Արդարեւ, ազգային շունչով ու հայեցիութեամբ լեցուն նմանօրինակ միջոցառում մըն էր Չորեքշաբթի, 10 Մայիս 2017-ի ցերեկոյթը, երբ Արցախի Մշակոյթի Մայրաքաղաք Շուշիի ազատագրման 25-ամեակին առթիւ տեղի ունեցաւ Միջդպրոցական Արտասանական եւ Նկարչական մրցում, մասնակցութեամբ լիբանանահայ 13 նախակրթարաններու աշակերտութեանց: Իսկ վերեւ նշուած արտայայտութեան մէկ կենդանի փաստն էր այդ օր Ահրամճեանի սրահը զարդարող եւ անցնող տարիներու ընթացքին գծագրուած բազմատասնեակ աշակերտական հետաքրքրութիւն առթող նկարներուն ցուցադրութիւնը, որոնք նուիրուած էին Հայաստանի եւ Արցախի անկախութեան ու ազգային այլ առիթներու, որոնց մէջ ակնյայտօրէն կը ցոլար մեր նորահաս սերունդին սէրն ու հոգեկան անքակտելի կապը՝ հայրենիքին ու ազգային արժէքներուն հանդէպ:
«Խօսնակ»-ի խմբագրութեան կոչին արձագանգելով մասնակցած էին՝ Ազգային «Եղիշէ Մանուկեան, «Աբգարեան», «Աքսոր Գասարճեան», Հայ Կաթողիկէ «Մեսրոպեան», «Հռիփսիմեանց», «Ս.Խաչ-Հարպոյեան», «Սրբուհի Ագնէս», Հայ Աւետարանական «Կեդրոնական Բարձրագոյն», «Հայ Աւետարանական Քոլէճ», «Շամլեան-Թաթիկեան», նաեւ՝ «Վահան Թէքէեան», եւ ՀԲԸՄ-ի «Նազարեան եւ Կարմիրեան» վարժարանները:
Արտասանութեան եւ Նկարչութեան միջոցառման կը մասնակցէին մօտաւորապէս 98 աշակերտ-աշակերտուհիներ՝ վերոյիշեալ վարժարաններու Ե. եւ Զ. կարգերէն, որոնց ընկերացած էին իրենց յարգարժան ուսուցիչ-ուսուցչուհիները: Ցերեկոյթին բացումը ըրաւ «Խօսնակ»-ի խմբագիր Համբիկ Մարտիրոսեան եւ ընդգծեց Մայիս ամսուայ կարեւորութիւնը մեր ժողովուրդի պատմութեան մէջ, թուելով Վարդանանցը, Սարդարապատը, Հայրենական Պատերազմը եւ նամանաւանդ Շուշիի ազատագրումը, որոնք բոլորն ալ տեղի ունեցան էին մայիսին եւ միշտ ալ վերջացած մեր ժողովուրդի յաղթանակով:
Ան իր բացման խօսքին մէջ շեշտեց նման նախաձեռնութիւններու օգտակարութիւնը եւ անշուշտ, մեր նորահաս սերունդին համար հայերէն լեզուին կարեւորութիւնը, որ որպէս վահան, հեռու կը պահէ մեզ ցուլումէ եւ կորուստէ, առաջարկելով զայն սիրել, գուրգուրալ ու պաշտել ի գին ամէն զոհողութեան: Այդ կապակցութեամբ, ան գնահատեց սփիւռքէ ներս ունեցած բացառիկ դերը հայ դպրոցին ու նամանաւանդ հայ ուսուցիչին, գնահատելով անոր ազգապահպանման ոլորտէ ներս կատարած սուրբ ու նուիրական գործը:
Ան նաեւ անդրադարձաւ Արցախեան ազատագրական պայքարին ու ազգային իմաստով անոր ունեցած ռազմական ու աշխարհագրական կարեւորութեան, մեր հերոսական բանակի քաջագործութեան, արիասիրտ հայ երիտասարդներու կերտած յաղթանակներուն եւ հայրենիք, պատիւ ու ընտանիք պահելու անոնց սխրալի քաջագործութեանց:
Հ.Մարտիրոսեան իր խօսքը աւարտեց ըսելով. «Սիրելի աշակերտներ, լաւագոյնս պիտի ըմբռնէք, որ Սփիւռքահայ իրականութեան մէջ պահելու համար մեր ինքնութիւնն ու պատկանելիութիւնը, պիտի տէր կանգնինք մեր աղուոր ու սքանչելի հայերէնին, քանի որ ան՝ մեր լեզուն, օտարութեան մէջ մեր յենարանն է, մեր սրբութիւնն է, մեր նկարագիրն է, աւելին՝ մեր հայրենիքն է..: Իսկ հայերէն լեզուի մեր նուիրեալ ուսուցիչները կը հանդիսանան մեր լեզուին առաջին պաշտպանները, զերթ հայրենի զինուորներ, որոնք կը պաշտպանեն հայրենիքը՝ մեր սահմաններուն սպառնացող ոսոխներուն դէմ»:
Խմբագիր Մարտիրոսեանի խօսքէն ետք սկսան զոյգ մրցումները, որոնց համար կարգաւորուած էին Գնահատիչ Յանձնախումբեր: Արտասանական Մրցումի Գնահատիչ Յանձնախումբին մաս կը կազմէին՝ երկարամեայ հրապարակագիր եւ վաստակաւոր ուսուցիչ Օհան Պոտրումեան, լիբանանահայ բեմերու ծանօթ դերասանուհի եւ ասմունքող Արփի Աւետիքեան եւ հայերէն լեզուի երկար տարիներու ուսուցիչ ու մանկավարժ Անի Կոստանեան: Իսկ Նկարչական աշխատանքներուն կը հսկէր լիբանանահայ գեղանկարիչ եւ հայկական վարժարաններու արուեստի երկար տարիներու դասատու Վազգէն Մուղալեան:
Արտասանութեան պարագային «Խօսնակ»-ի խմբագրութիւնը փափաքած էր, որ բոլոր մասնակիցներ արտասանէին հայրենասիրական ու ազգային շունչ բովանդակող կտորներ: Ասիկա պատճառ եղաւ, որ մասնակցող աշակերտներ մեծ խանդավառութեամբ արտասանեն հայ նշանաւոր բանաստեղծներու գործեր՝ նուիրուած լեզուին, հայրենիքին եւ Արցախին, ուր հնչեցին Պարոյր Սեւակի, Յովհաննէս Շիրազի, Համօ Սահեանի, Դանիէլ Վարուժանի, Թէքէեանի, Սիամանթոյի, Սիլվա Կապուտիկեանի, Մուշեղ Իշխանի եւ այլոց լաւագոյն գործերը:Հոս պէտք է ուրախութեամբ շեշտենք, որ բոլոր մասնակիցներն ալ ջանք չէին խնայած այս ուղղութեամբ եւ բոլորն ալ աշխատեցան լաւագոյն ձեւով ներկայանալ ու դրսեւորել իրենք-զիրենք՝ հասնելու համար լաւագոյն դիրքերու:
Արտասանութիւնները յաջորդեցին իրար, մինչ առաջին յարկի վրայ շարունակուեցան գծագրութիւնները եւ ահա հասաւ գնահատման պահը: Գնահատիչ Յանձնախումբը ունկնդրելէ ետք բոլոր մասնակիցները եւ քննելէ ետք բոլոր հրամցուած նկարչական գործերը, գնահատեցին այսպէս.
ԱՐՏԱՍԱՆԱԿԱՆ ՄՐՑՈՒՄ.
Ե. Դասարանի Արտասանական Մրցման առաջիններ հանդիսացան՝ Վանայ Սէֆէրեան (Հայ Կաթ. Մեսրոպեան վրժ.), Մարալ Կիրիթլեան (ՀԲԸՄ Կարմիրեան վրժ.), Երկրորդ՝ Վարագ Տէր Ղազարեան (Ազգ. Եղիշէ Մանուկեան), Թիա Մարիա Կարապետեան (Հայ Կաթ. Ս.Խաչ-Հարպոյեան), Երրորդ՝ Մարիա Խաչատուրեան (Ազգ. Աքսոր Գասարճեան), Խրախուսական մրցանակ՝ Քարլա Գէորգեան (Ազգ. Աբգարեան), Մանէ Չոլաքեան (Հայ Աւտր. Քոլէճ):
Զ.Դասարանի առաջիններ հանդիսացան՝ Սէլին Քոքեան եւ Աքասիա Ազատեան (Հայ Կաթ. Ս.Խաչ-Հարպոյեան), Սեւակ Քէօսէյեան ( Հայ Աւտր. Շամլեան-Թաթիկեան), Երկրորդ՝ Հրանդ Էլմայեան (ՀԲԸՄ Լ.Նազարեան), Ռիթա Սալլում (Ազգ. Եղիշէ Մանուկեան), Երրորդ՝ Մէրի Նաճարեան ( ՀԲԸՄ Պ.Կարմիրեան), Քրիսթէլ Տիշաքճեան (Հայ Աւտր. Շամլեան-Թաթիկեան), Խրախուսական մրցանակ՝ Ալինա Քաթիպեան (Վահան Թէքէեան), Մանօ Գալֆայեան (Հայ Կաթ. Սրբուհի Ագնէս), Սէլին Քուլաճեան ((Հայ Կաթ. Հռիփսիմեանց) վարժարան:
ՆԿԱՐՉԱԿԱՆ ՄՐՑՈՒՄ.
Ե.Դասարանի Նկարչական Մրցման առաջիններ հանդիսացան՝ Ղազար Մէսճեան (Հայ Աւտր. Քոլէճ), Լուչիանա Ղազարեան ( Հայ. Աւտր. Կեդր. Բարձր.), Երկրորդ՝ Սալբի Սալորեան ( Ազգ. Եղիշէ Մանուկեան), Ռաֆի Կիւլէսէրեան (Ազգ. Աբգարեան), Երրորդ՝ Նաթէլ Արթինեան (Հայ Կաթ. Ս.Խաչ), Ալեքսանտրա Պամպաճեան (Հայ Կաթ. Հռիփսիմեանց), Խրախուսական՝ Վանայ Ռիթա Հալաճեան ( Հայ Կաթ. Սրբուհի Ագնէս) վարժարան:
Զ.Դասարանի Նկարչական Մրցման Առաջիններ հանդիսացան՝ Մհեր Ջուլֆաճի ( Հայ Կաթ. Սրբուհի Ագնէս), Յակոբ Գոճայեան (Հայ Կաթ. Մեսրոպեան), Երկրորդ հանդիսացան՝ Արեւ Պոյաճեան ( Հայ Կաթ. Ս.Խաչ- Հարպոյեան), Թաթիանա ֆայսալ (Հայ Աւտր. Քոլէճ), Երրորդ հանդիսացան՝ Էտուար Ղազարեան (Ազգ. Աքսոր Գասարճեան), Կալի Պոյաճեան (Լ.Նազարեան), Խրախուսական՝ Ռիթա Չարըքեան (ՀԲԸՄ Լ.Նազարեան) վարժարան:
Բոլոր յաջողած սաներ, պարգեւատրուեցան զանազան նուէրներով, նաեւ Արտասանական եւ Նկարչական մրցումներու մասնակցող 98 աշակերտ-աշակերտուհիներ: Նուէրները տրամադրուած էի Տիարք՝ Փոլ Այանեանի, Ռաֆի Միքայէլեանի, Գրիգոր Արսլանեանի, Արմէն Յարութիւնեանի եւ տիկին Արփի Աւետիքեանի կողմէ:
Հանդիսութեան աւարտին Համբիկ Մարտիրոսեան «Խօսնակ»-ի խմբագրական կազմի անունով շնորհակալութիւն յայտնեց մասնակցող վարժարաններու Տնօրէններուն ու Ուսուցիչներուն, Ժիւրիի անդամներուն, Նուիրատուներուն, ինչպէս նաեւ աշակերտ-աշակերտուհիներուն, մաղթելով անոնց յարատեւութիւն, կամք ու կորով՝ հայօրէն դիմադրելու ապագայ տեսանելի եւ անտես մարտահրաւէրներուն դէմ: «Դուն ի՞նչ կ’ընես Արցախի համար» կոչին, ահա՛ այսպէ՛ս ընդառաջեցին գաղութիս 13 վարժարաններու խանդավառ սան-սանուհիները, խիզախ ու խրոխտ, հպարտ ու անվեհեր, բարձրացնելով իրենց ձայները եւ ցուցաբերելով իրենց նեցուկը եւ զօրակցութիւնը մեր անկորնչելի Դատին ու իրաւունքին դէմ:
«ԽՕՍՆԱԿ» ԼՐԱՏՈՒ

%d5%ad%d5%b8%d5%bd%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%ad%d5%b8%d5%bd%d5%b6%d5%a1%d5%af1%d5%ad%d5%b8%d5%bd%d5%b6%d5%a1%d5%af3%d5%ad%d5%b8%d5%bd%d5%b6%d5%a1%d5%af4%d5%ad%d5%b8%d5%bd%d5%b6%d5%a1%d5%af5 %d5%ad%d5%b8%d5%bd%d5%b6%d5%a1%d5%af6%d5%ad%d5%b8%d5%bd%d5%b6%d5%a1%d5%af7

Կ’իրականացուին Երեւան-Լոնտոն Չուերթներ

Armenia օդանաւային ընկերութիւնը վրացական Georgian Airways ընկերութեան հետ համատեղ կը մեկնարկէ Երեւան–Լոնտոն–Երեւան կանոնաւոր չուերթ` Թիֆլիսի  կանգառով: Առաջին չուերթը նախատեսուած է մայիս 20-ին, կը հաղորդէ Armeniasputnik.am-ը:

«Թիֆլիսը այսօր այլընտրանք դարձած է Մոսկուային, Փարիզին, Վիենային: Մեր ընկերութիւններն ըրած են ատոր համար ամէն հնարաւոր բան` սկսած հասանելի սակագիներէն մինչեւ յարմարաւէտ թռիչք»,- ըսած է Armenia ընկերութեան տնօրէնի տեղակալ Գէորգ Խաչատրեան:

Անոր խօսքով` եթէ Երեւանէն Լոնտոն Մոսկուայով թռիչքը կրնայ տեւել 22 ժամ, ապա Թիֆլիսով թռիչքի պարագային այդ ժամանակահատուածը կը կրճատուի երեք անգամ: Ատիկա այն բանի հաշուին է, որ Թիֆլիսի մէջ կանգառը կարճ է, իսկ առանձին պարագաներուն ուղեւորները դուրս չեն գար ինքնաթիռէն:

Ինքնաթիռը Երեւանէն կը թռչի Թիֆլիս, ուրկէ կէսժամնոց կանգառէն յետոյ կ’ուղեւորուի Լոնտոն` Gatwick օդակայան:

 

 

 

 

 

Հալէպի Հայկական Ծերանոցն Այսօր. լուսանկարներ

«Հայերն այսօր»-ի փոխանցմամբ` Perio News-ը լուսանկարներու միջոցով կը ներկայացնէ Հալէպի Պուստան Փաշա շրջանին մէջ գտնուող հայկական ծերանոցի այսօրուան վիճակը:

Աւելցենք, որ Սուրիական պատերազմի պատճառով ծերանոցին մէջ ապրող տարեցները նախ տեղափոխուած էին Աստուրեան հիւանդանոց, ապա` «Վերժինէ Կիւլպէնկեան» մայրանոց-հիւանդանոց:

%d5%ae%d5%a5%d6%80%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%81%d5%ae%d5%a5%d6%80%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%811%d5%ae%d5%a5%d6%80%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%812%d5%ae%d5%a5%d6%80%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%813%d5%ae%d5%a5%d6%80%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%814 %d5%ae%d5%a5%d6%80%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%816%d5%ae%d5%a5%d6%80%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%817

Արցախի Մէջ Օտարերկրեայ Զբօսաշրջիկներու Քանակի Աճ Արձանագրուած է

2017 թուականի առաջին եռամսեակին Արցախի մէջ արձանագրուած է ներգնայ զբօսաշրջիկներու թիւի 10 տոկոս աճ՝ 2016 թուականի նոյն ժամանակահատուածի հետ համեմատ:

Արցախի Հանրապետութեան տնտեսութեան նախարարութեան զբօսաշրջութեան վարչութեան տեղեկութիւններով՝ առաջին եռամսեակին Արցախ այցելած են մասնաւորապէս ՌԴ, ԱՄՆ, Իրանի եւ եւրոպական շարք մը երկիրներու քաղաքացիներ: Առաջին եռամսեակին ամենաշատ այցելու ունեցող զբօսաշրջավայրերու շարքին են Տիգրանակերտի արգելոցը, Գանձասարի վանական համալիրը, Յունոտի կիրճ բնապատմական արգելոցը եւ Ծաղկաշատի ազգագրական համալիրը` Նիկոլ Դումանի տուն-թանգարանով հանդերձ: Հետաքրքրութեան աճ կը նկատուի նաեւ Տողի մելիքական ապարանք արգելոցի նկատմամբ: Զբօսաշրջիկներուն այցելութեան հիմնական նպատակն է ճանաչողական հանգիստի կազմակերպումը Արցախի մէջ:

ԱՀ տնտեսութեան նախարարի տեղակալ Ս. Շահուերդեանի խօսքով՝ զբօսաշրջային եղանակին ընդառաջ՝ նման տուեալներու արձանագրումը խոստմնալից է, յատկապէս հաշուի առնելով այն հանգամանքը, որ խօսքը կը վերաբերի միայն օտարերկրեայ քաղաքացիներուն, որոնք մուտքի արտօնագրեր ստացած են Արցախի Հանրապետութեան արտաքին գործոց նախարարութենէն:

Հալէպահայերու Մասնակցութիւնը Լեհաստանի Մէջ Ցեղասպանութեան 102-ամեակի Ոգեկոչումներուն

Լե­հաս­տա­նի հա­րա­ւա­րեւմտ­եան կող­մը գտ­նուող Վրոց­լաւ քա­ղա­քին մէջ, 24 Ապ­րիլ 2017-ին տե­ղի ու­նե­ցան Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նութ­եան102-ամ­եա­կի նուիր­ուած ձեռ­նարկ­ներ: Վրոց­լա­ւի գլ­խա­ւոր պո­ղո­տա­նե­րէն` Տո­մի­նի­քան վա­նա­կան մի­ա­բա­նու­թեան եկե­ղեց­ւոյ կից, հայ­կա­կան պու­րա­կին մէջ գտ­նուող եւ 21 Սեպ­տեմ­բեր 2012 թուա­կա­նէն կանգ­նած խաչ­քա­րին մօտ ոգե­կո­չում տե­ղի ու­նե­ցաւ Լե­հաս­տա­նի մէջ  ՀՀ Ար­տա­կարգ եւ Լի­ա­զօր դես­պան Էտ­կար Ղա­զար­եա­նի եւ աւե­լի քան հա­րիւր ներ­կա­նե­րու` պե­տա­կան եւ ազ­գա­յին փոք­րա­մաս­նու­թիւն­նե­րու, Վրոց­լա­ւի եւ մօ­տա­կայ շր­ջան­նե­րէ ժա­մա­նած հա­յոր­դի­նե­րու, ծա­գու­մով հա­յե­րու, հայ մշա­կոյ­թով հե­տաքրքր­ուած լեհ բա­րե­կամ­նե­րու մաս­նակ­ցու­թեամբ:

Տեղ­ւոյն հա­մեստ թիւով հա­յու­թիւնը ան­գամ մը եւս իր յար­գան­քի տուր­քը մա­տու­ցեց 1915-ի մէ­կու­կէս միլի­ոն սր­բա­դաս­ուած հայ նա­հա­տակ­նե­րու յի­շա­տա­կին: Ոգե­կո­չու­մը սկ­սաւ Լե­հաս­տա­նի եւ Հա­յաս­տա­նի քայ­լերգ­նե­րով, խաչ­քա­րին առ­ջեւ տե­ղի ու­նե­ցաւ մո­մա­վա­ռու­թիւն, ծաղ­կեպ­սակ­նե­րու զե­տե­ղում, ապա աղօթք մա­տուց­ուե­ցաւ Հա­յաս­տա­նի հայ կա­թո­ղի­կէ եկե­ղեց­ւոյ ծա­ռա­յող, Հա­յաս­տա­նէն ժա­մա­նած Հայր Ռա­ֆա­յէլ Վ. Քրավ­չի­կի կող­մէ, որ նոյն օրը Վրոց­լա­ւի մէջ նոյն­պէս հայ­կա­կան պա­տա­րագ մա­տու­ցեց Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան նա­հա­տակ­նե­րու ան­մար յի­շա­տա­կին: Խաչ­քա­րի մօտ լե­հա­հա­յոց միու­թեան կող­մէ լե­հե­րէ­նով եւ հա­յե­րէ­նով օր­ուան խոր­հուր­դը ներ­կա­յաց­նող ըն­թեր­ցում­ներ կա­տար­ուե­ցան Ան­նա Քո­չար­եա­նի եւ Տի­ա­նա Յո­վա­կիմ­եա­նի կող­մէ:

Ոգե­կո­չու­մէն ետք, ներ­կա­նե­րը հրա­ւիր­ուե­ցան Տո­մի­նի­քան­նե­րու Մի­ա­բա­նու­թեան պատ­կա­նող սրահ, ուր տո­մի­նի­քան հայր Մա­րէք Միուավի­էց­քին լե­հե­րէ­նով ներ­կա­յա­ցուց լե­հա­կան մա­մու­լի անդ­րա­դարձն ու գրա­կա­նու­թեան ար­տա­ցո­լու­մը­ Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան: Այդ դա­սա­խօ­սու­թե­նէն կա­րե­լի էր եզ­րա­կաց­նել, որ լե­հա­կան հա­սա­րա­կու­թիւնը ընդ­հան­րա­պէս եւ մա­մուլն ու գրա­կա­նու­թիւնը մաս­նա­ւո­րա­պէս հայ ժո­ղո­վուր­դին­ դէմ 1915-ին իրա­գործ­ուած բար­բա­րո­սու­թիւն­նե­րու­ն ու արիւ­նա­լի պատ­մու­թեան մա­սին սա­կաւ ու շատ մա­կե­րե­սա­յին տե­ղե­կու­թիւն­ներ ու­նի կամ գրե­թէ ոչինչ գի­տէ, նկա­տի առ­նե­լով, որ լե­հա­կան խորհր­դա­րա­նը 19 Ապ­րիլ 2005-ին ճանչ­ցած է Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թիւնը: Հոս պէտք է յի­շել, որ Լե­հաս­տա­նի մէջ այդ բա­ցը ձե­ւով մը կը փոր­ձէ գո­ցել Լե­հաս­տա­նի Հայ Դա­տի Յանձ­նա­խում­բի ատե­նա­պետ հա­լէ­պա­հայ դոկտ. Արա Սա­յեղ: Պարտք է յի­շել որ լե­հա­հայ հա­մայն­քին հա­մար 2017 թուա­կա­նը յո­բե­լինա­կան տա­րի է, լե­հա­հայ Սփիւռ­քի կազ­մա­ւոր­ման 650-ամ­եակն է, այս առի­թով Լեհաս­տա­նի հայ­կա­կան միու­թիւն­նե­րու ներ­կա­յա­ցուց­չու­թիւն­նե­րու, անձ­նա­ւո­րու­թիւն­նե­րու հետ 29 Մարտ 2017-ին Լե­հաս­տա­նի նա­խա­գահ դոկտ. Անտ­ժէյ Տու­տա­յի հետ հան­դիպ­ման ըն­թաց­քի­ն Ա­րա Սա­յեղ­ նա­խա­գա­հին լու­սա­բա­նու­թիւն­ներ տուաւ հա­լէ­պա­հա­յու­թեան այ­սօր­ուան դի­մա­կա­լած գո­յա­մար­տի մա­սին, 1915-ի Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նութ­եան մա­սին եւ նա­խա­գա­հին նուի­րեց Ապ­րիլ 2015-ին Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան 100-ամ­եա­կին առի­թով Լե­հաս­տա­նի Հայ Դա­տի Յանձ­նա­խում­բին հրա­տա­րա­կած «Ար­դա­րա­ցի Հա­տու­ցում»ի լե­հե­րէն թարգ­մա­նու­թիւնը: Վեր­ջերս Բոզ­նան քա­ղա­քի Աստ­ուա­ծա­բա­նա­կան ֆա­քուլ­թէ­թի, Վրոց­լա­ւի ճարտարագիտական եւ Վրոց­լա­ւի համալ­սա­րա­նի իրա­ւա­բա­նա­կան ու հա­սա­րա­կա­կան գի­տու­թիւն­նե­րու աշա­կեր­տու­թեանց ներ­կա­յաց­նե­լով Հա­յոց 1915-ի Ցե­ղաս­պա­նու­թեան նուիր­ուած չորս դա­սախoսու­թիւն­ներ, միշտ յի­շեց­նե­լով, որ 1915-ի ցե­ղաս­պա­նու­թիւնը քա­ղա­քա­կիրթ աշ­խար­հին հան­դէպ ոճիր մըն է, որ կը պա­հան­ջէ ար­դար հա­տու­ցում, մենք ազ­գո­վին կը գտն­ուինք ցե­ղաս­պա­նու­թիւնը վե­րապ­րո­ղի հա­մախ­տա­նի­շի ազ­դե­ցութ­եան տակ, որով­հե­տեւ ոտ­նա­հար­ուած են­ հայ­ ժո­ղո­վուր­դի­ մարդ­կա­յին­ ի­րա­ւունք­նե­րը: Մեր ազ­գա­յին ան­գի­տա­կի­ցը ծան­րա­բեռն­ուած է ցե­ղաս­պա­նու­թեան վիշ­տով ու տրտ­մու­թեամբ, տա­կա­ւին ոտ­նա­կոխ­ուած է մեր ան­մեղ նա­հա­տակ­նե­րու մարդ­կա­յին ար­ժա­նա­պա­տուու­թիւնը:

24 Ապ­րիլ 2017-ի երե­կոյ­եան ժա­մը 8:00-ին Տո­մի­նի­քան Սուրբ Վոյ­չէխ եկե­ղեց­ւոյ մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան 102-ամ­եա­կի նուիր­ուած հայ դա­սա­կան եւ հո­գե­ւոր երաժշ­տու­թեան հա­մերգ, հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ ու ներ­կա­յութ­եամբ ՀՀ Դես­պան Է. Ղա­զար­եա­նի: Օր­ուան միտքն ու իմաս­տը լե­հե­րէ­նով ներ­կա­յա­ցուց դոկտ. Արա Սա­յեղ, որուն յա­ջոր­դեց ՀՀ Դես­պան Է. Ղա­զար­եա­նի սր­տին խօս­քը: Հայ երաժշ­տու­թեան հա­րուստ ու տպա­ւո­րիչ եր­գա­ցան­կով ելոյթ ու­նե­ցաւ Լե­հաս­տա­նի Քա­լիշ քա­ղա­քի «Հե­ղի­նէ» լա­րա­յին քառ­եա­կը` Հե­ղի­նէ Մկրտչ­եա­նի գլ­խա­ւո­րու­թեամբ, իր հմա­յիչ ձայ­նով մե­ներ­գեց յա­տուկ հրա­ւէ­րով Վրօց­լաւ ժա­մա­նած հա­լէ­պա­հայ ու Հա­լէ­պի Ազգ. Կիւլ­պէնկ­եան վար­ժա­րա­նի երաժշ­տութ­եան անց­եա­լի ու­սու­ցիչ, ներ­կա­յիս Երե­ւան ապ­րող մե­ներ­գիչ Արամ Ճա­պաղ­ջուր­եա­նը, ալ­թի եւ կի­թա­ռի զմայ­լիչ նուա­գով ըն­կե­րակ­ցե­ցան Ազգ. Կիւլ­պէնկ­եան վար­ժա­րա­նի եւ Հա­լէ­պի «Բար­սեղ Կա­նաչ­եան» երաժշ­տա­նո­ցի հա­լէ­պա­հայ աշա­կերտ­ներ Ճորճ եւ Արամ Սա­յեղ եղ­բայր­նե­րը, որոնք ներ­կա­յիս կ՛ապ­րին Վրօց­լա­ւի մէջ: Ներ­կա­նե­րը վա­յե­լե­ցին ար­ուես­տա­գէտ­նե­րու կող­մէ հրամց­ուած մէկ ժա­մէ աւե­լի եր­կա­րող գե­ղար­ուես­տա­կան յայ­տա­գի­րը, ինք­նու­րոյն փայլք ու հմայք ու­նե­ցող հայ երաժշ­տու­թիւնը ան­գամ մը եւս ճախ­րեց դա­րա­ւոր այս եկե­ղեց­ւոյ կա­մար­նե­րուն տակ` իր ան­զու­գա­կան ջեր­մու­թեամբ զմայ­լե­լով ներ­կա­նե­րուն հո­գի­նե­րը: Հա­մեր­գի աւար­տին փակ­ման խօս­քով հան­դէս եկաւ Կա­րէն Շա­հում­եան:

Հա­լէ­պա­հայ ար­ուես­տա­գէտ­նե­րը հրա­ւէր ստա­ցան նա­եւ Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան 102-ամ­եա­կի երաժշ­տա­կան հա­մերգ­ներ ներ­կա­յաց­նե­լու Լե­հաս­տա­նի հիւ­սի­սա­րե­ւել­եան կող­մը գտ­նուող Օլշ­թին քա­ղա­քի Քլեպարք Վի­էլ­քի շր­ջա­նի առաջ­նորդ եւ հայ ժո­ղո­վուր­դի մեծ բա­րե­կամ Հայր Հէն­րիք Պուաշ­չի­քի կող­մէ, որ ծա­նօթ է իր հա­յան­պաստ ծա­ռա­յու­թիւն­նե­րով, սուր­ի­ա­հա­յութ­եան օգ­նե­լու իր պատ­րաս­տա­կա­մու­թեամբ, Հա­յաս­տա­նի ու հա­յութ­եան հա­մար իր օգ­նու­թիւն­նե­րով մա­նա­ւանդ` առող­ջա­պա­հա­կան աս­պա­րէ­զի մէջ իր ակն­յայտ նպաստ­նե­րով: Մեծ գո­հու­նա­կու­թեամբ պէտք է ընդգ­ծել, որ Քլե­պարք Վի­էլքիի մէջ Սուրբ Խաչ Ս. Աստ­ուա­ծա­ծին եկե­ղեց­ւոյ կող­քին 15 Սեպ­տեմ­բեր 2012-ին հայ­րե­նի­քէն բեր­ուած հայ­կա­կան խաչ­քար զե­տեղ­ուած է, առ ի երախ­տա­գի­տու­թիւն ­Հա­յաս­տա­նի հան­դէպ ցու­ցա­բեր­ուած բժշ­կա­կան օգ­նու­թեան հա­մար, եկե­ղեց­ւոյ կից կանգ­նած երախ­տա­գի­տու­թեան խաչ­քա­րը կը հան­դի­սա­նայ հայ լե­հա­կան բա­րե­կա­մու­թեան խորհր­դա­նիշ: Հա­լէ­պա­հա­յեր` Արամ Ճա­պաղ­ջուր­եա­նի, Ճորճ եւ Արամ Սա­յեղ եղ­բայր­նե­րու կող­մէ Քլե­պարք Վի­էլքիի մէջ ներ­կա­յաց­ուե­ցան­ հայ դա­սա­կան ու հո­գե­ւոր երաժշ­տու­թեան հո­գե­հա­րա­զատ եր­կու հա­մերգ­ներ, առա­ջի­նը` Շա­բաթ, 29 Ապ­րիլ 2017-ի երե­կոյ­եան տեղ­ւոյն առաջ­նոր­դա­րա­նի սրա­հին մէջ, իսկ երկ­րոր­դը` Կի­րա­կի, 30 Ապ­րիլ 2017-ի առա­ւօտ­եան պա­տա­րա­գէն ետք, Քլե­պարք Վի­էլքիի Սուրբ Խաչ Ս. Աստ­ուա­ծա­ծին եկե­ղեց­ւոյ մէջ, որոնք ներ­կա­նե­րուն կող­մէ մեծ խան­դա­ղա­տան­քի եւ ծա­փող­ջոյ­ննե­րու ար­ժա­նա­ցան: Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան 102-ամ­եա­կի նուիր­ուած եր­կու հա­մերգ­նե­րէն առաջ Արա Սա­յեղ տեղ­ւոյն լեհ հան­րու­թեան հա­կիրճ տե­ղե­կու­թիւն­ներ ներ­կա­յա­ցուց թուր­քե­րու կող­մէ կան­խամ­տած­ուած ու ծրագր­ուած Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան մա­սին: Այս առի­թով Օլշ­թին քա­ղա­քի ռատի­ո­կա­յա­նին տուած իր հար­ցազ­րոյ­ցին ըն­թաց­քին, Սա­յե­ղ ան­գամ մը եւս անդ­րա­դար­ձաւ1915-ին­ հայ ժո­ղո­վուր­դի կրած չար­չա­րանք­նե­րուն, շեշ­տեց Սուր­իոյ մէջ պա­տե­րազ­մի պատ­ճա­ռով ներ­կա­յիս քրիս­տոն­եա­նե­րու ու մա­նա­ւանդ հա­լէ­պա­հա­յութ­եան դի­մա­կա­լած դժ­ուա­րու­թիւն­ներն ու տա­ռա­պան­ք ու հա­լէ­պա­հա­յե­րու­ վե­րա­կանգ­նու­մի հաս­տա­տա­կամ կամ­քը,վե­րա­նո­րոգ հա­մո­զու­մով գո­յա­պայ­քա­րը­ շա­րու­նա­կե­լու­ հա­ւատ­քը, յի­շեց­նե­լով նա­եւ, որ տր­ուած այս բո­լոր հա­մերգ­նե­րը իբ­րեւ պտ­ղունց մը խունկ ու քու­լայ-քու­լայ բարձ­րա­ցող աղօթք կը հա­մա­րենք հա­ւատ­քի ու հայ­րե­նի­քի հա­մար զոհ­ուած մեր միլի­ո­նա­ւոր հայ­ նա­հա­տակ­նե­րու բիւ­րեղ հո­գի­նե­րուն յի­շա­տա­կին:

Դառն էր Սուր­իոյ մէջ Մարտ 2011-ին սկ­սած քա­ղա­քա­կան ճգ­նա­ժա­մը, որ  հա­լէ­պա­հա­յու­թեան գո­յու­թիւնը վտան­գեց, ան­կա­յուն ու պա­տե­րազ­մա­կան մղ­ձա­ւան­ջա­յին իրա­վի­ճակ ստեղ­ծեց, հա­լէ­պա­հա­յե­րէն շա­տե­րը մղեց ակա­մայ ար­տա­գաղ­թի դէ­պի աշ­խար­հաց­րիւ նոր երկ­րա­կա­մար­ներ` շա­րու­նա­կե­լու հա­մար իրենց կեան­քը: Ստոյգ իրո­ղու­թիւն է նա­եւ, որ նոր հո­րի­զոն­նե­րու վրայ հա­լէ­պա­հա­յե­րու ներ­կա­յու­թիւնը ըն­դուն­ուած է որ­պէս գօ­տեպն­դիչ ու կա­ռու­ցո­ղա­կան երե­ւոյթ, որով­հե­տեւ բնա­ծին աւան­դութ­եամբ հա­լէ­պա­հա­յու­թիւնը միշտ իր հետ փո­խադ­րած է բազ­մա­դար­եան հայ մշա­կոյ­թի հան­դէպ իր ամ­րա­կազմ, պինդ պատ­րաստ­ուա­ծու­թիւնն ու հայ ազ­գա­յին դի­մաց­կուն թրծ­ուա­ծու­թիւնը եւ մա­նա­ւանդ իր ինք­նու­րոյն, շի­նիչ նկա­րագ­րի առանձ­նա­յատ­կու­թիւնը:

Այս մասին կը յայտնէ Գանձասար:

Տենիըլ Քոց Արցախի Մէջ Այս Տարի Եւս Մարտական Գործողութիւն Կ՛ակնկալէ

Այս տարի, Արցախի մէջ ռազմական լայնածաւալ գործողութիւններու վերսկսիլը հաւանակա՛ն է. Քոնկրեսին ներկայացուցած իր զեկոյցին մէջ յայտնած է Միացեալ Նահանգներու Ազգային հետախուզութեան տնօրէն Տենիըլ Քոց: Այս մասին կը հաղորդէ Ասպարէզ։

«Լեռնային Ղարաբաղի կապակցութեամբ Հայաստանի ու Ատրպէյճանի միջեւ լարուածութիւնը աճած է 2016-ի Ապրիլին։ Փոխզիջման երթալու կողմերուն դժկամութենէն եւ ներքին աճող ճնշումէն կ՛ենթադրուի, որ ռազմական լայնածաւալ գործողութիւնները հաւանական կը մնան նաեւ 2017-ին»,- գրած է ան:

«Ատրպէյճանի մէջ շարունակուող տնտեսական խնդիրները մարտահրաւէր են կառավարութեան համար, որ յանուն իշխանութեան պահպանման՝ այլախոհներու վրայ յաւելեալ ճնշում կը բանեցնէ։ Միաժամանակ, Պաքու կը շարունակէ Ռուսիոյ, Իրանի ու Արեւմուտքի հետ յարաբերութիւնները հաւասարակշռելու փորձերը»,- ըսուած է զեկոյցին մէջ:

Շուշիի Ազատագրութեան Եւ Վիգէն Զաքարեանի Նահատակութեան 25-Ամեակներու Հանդիսաւոր Նշում Լիբանանի Մէջ

«Հայրենիքը նահատակներու արեան կաթիլներով կ՛ազատագրուի: Այդպէս ալ ազատագրուեցաւ Արցախը»:

Կազմակերպութեամբ ՀՅԴ ԼԵՄ-ի «Դրօշակ» մասնաճիւղին, երէկ`11 Մայիսին, երեկոյեան ժամը 8:00-ին, «Յովհաննէս Պօղոսեան» սրահին մէջ տեղի ունեցաւ Շուշիի ազատագրութեան եւ արցախեան ազատագրական պայքարին մասնակից լիբանանահայ ազատամարտիկ Վիգէն Զաքարեանի նահատակութեան 25-ամեակներուն նուիրուած ձեռնարկ: Այս մասին կը հաղորդէ Լիբանանի «Ազդակ» օրաթերթը։

ՀՅԴ ԼԵՄ-ի «Դրօշակ» մասնաճիւղէն Շնորհք Չերչեան շեփորով նուագեց «Զարթօնք»-ը, որմէ ետք հնչեցին Լիբանանի եւ Հայաստանի քայլերգները: Հանդիսութեան բարի գալուստի խօսքը արտասանեց ՀՅԴ ԼԵՄ-ի «Դրօշակ» մասնաճիւղի ատենապետ Սագօ Պէօճեքեան: «Խոնարհիլ Աստուծոյ առջեւ` հաւատքի խորհրդանիշ է: Խոնարհիլ դրօշակին առջեւ` պատիւի խորհրդանիշ է: Խոնարհիլ հայրենիքին առջեւ` պայքարի եւ կեանքի խորհրդանիշ է», ըսաւ Պէօճեքեան իր խօսքի սկզբնաւորութեան` հաստատելով, որ հայ ազատամարտիկները այս համոզումներով ելան ճամբայ` դէպի հայրենի հողի ազատագրում: Ան նկատել տուաւ, որ Շուշիի ազատագրութեան ճամբուն վրայ ինկան բազմաթիւ նահատակներ, որոնցմէ մէկն էր «Դրօշակ» մասնաճիւղի ԼԵՄ-ական ընկեր Վիգէն Զաքարեան, որ հետեւեցաւ  Սիմոն Եահնիեանի օրինակին, որ նահատակուած էր 1983-ին` Լիզպոնի մէջ: Պէօճեքեան նկատել տուաւ, որ Վիգէն Զաքարեան ընկերասէր, մարզասէր եւ բազմաթիւ ձիրքերու տէր երիտասարդ մըն էր եւ ունէր բոլոր կարելիութիւնները հանգիստ կեանք ու ապագայ մը վարելու, սակայն անտեսելով այդ բոլորը, ան նախընտրեց երթալ Արցախ եւ կռուիլ անոր ազատութեան համար, ու հասաւ իր նպատակին` նահատակուելով այդ սուրբ հողին վրայ, որուն ծարաւը յագեցուց իր արիւնով:

«Բոլոր նահատակ ազատամարտիկներուն յիշատակը պիտի մնայ անթառամ, այնքան ատեն որ մենք ալ անսակարկ նուիրումի ճամբէն քալող յանձնառու, անձնուէր եւ պահանջատէր երիտասարդներ ենք եւ կը շարունակենք պայքարիլ յանուն հայ ազգին ու դատին: Մի՛ վհատիք, սիրելի՛ նահատակներ, պիտի շարունակենք ձեր սկսած գործը` պահելու համար մեր գոյութիւնը, մնալու համար իսկական հայեր, ապրելու եւ ծնունդ տալու սերունդի մը, որ  յանձնառու պիտի ըլլայ վառ պահելու հայոց լեզուն, հայ մշակոյթը, մեր պատմութիւնն ու արդար դատը, պիտի զարգացնէ ու հզօրացնէ հայ ազգը եւ պիտի վերատիրանայ հայութեան բոլոր իրաւունքներուն», եզրափակեց Սագօ Պէօճեքեան:

Այնուհետեւ ՀՅԴ ԼԵՄ-ի «Դրօշակ» մասնաճիւղէն Սինթիա Սայեղի եւ Մայք Մխսեանի ձայներով ցուցադրուեցաւ տեսերիզ մը, որուն մէջ կ՛արտացոլար արցախեան ազատամարտին ընթացքին հայութեան կերտած յաղթանակը, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութեան գոյատեւումը հակառակ բազմատեսակ դժուարութիւններուն, 9 մայիս 1992-ին Շուշիի ազատագրումը եւ ազատագրման ճամբուն վրայ Վիգէն Զաքարեանի նահատակութիւնը: Տեսերիզին մէջ ներկայացուեցան նաեւ Վիգէն Զաքարեանի կենսագրական գիծերը, իսկ անոր անձին եւ գործին մասին կենդանի վկայութիւններով ելոյթ ունեցան Մարտիկ Ճիկերեան եւ Զաւէն Հաւաթեան:

Օրուան բանախօսն էր ՀՅԴ Լիբանանի Կեդրոնական կոմիտէի անդամ Մելիք Գարագաւորեան: Ան նկատել տուաւ, որ արցախեան ազատամարտին մասնակցած, ռազմաճակատներու վրայ նահատակուած Վիգէն Զաքարեանի, Վարդան Տուշմանի, Կարօտի, Մհերի, Պետոյի եւ միւսներուն  սխրագործութիւնները իւրայատուկ տեղ ունին` աւելցնելով, որ այդ սխրագործութիւնները պիտի փոխանցուին սերունդէ-սերունդ, ազատամարտիկներուն խիզախ նկարագիրը, ազնիւ բնաւորութիւնը, քաջութիւնը, անհատականութիւնը պիտի դաստիարակեն ու կերտեն նոր հայու տիպարը: Տիպար սերունդ մը, որ օժտուած ըլլայ համահայկական արժէքներով`  կարգապահ եւ կազմակերպուած, ռազմաքաղաքական արդի գիտելիքներով զինուած, գաղափարական յստակ տեսութեամբ տոգորուած: «Այսօրուան հաւաքը պէտք է վերածուի կոչի, ուժի, քաղաքական գործօնի: Հայութիւնը պէտք է վերստին խիտ շարքերով զօրաշարժի ենթարկէ ինքզինք, որովհետեւ մենք տակաւին պատերազմի մէջ ենք եւ ամէն վայրկեան պատրաստ պէտք է ըլլանք արժանապատիւ կերպով դիմակայելու իւրաքանչիւր յարձակում, վտանգ, միջազգային թէ շրջանային ճնշումներ», շեշտեց Գարագաւորեան եւ շարունակելով իր խօսքը ըսաւ, որ Շուշիի ազատագրութիւնը սրբազան, մշակութային, կրթական, ռազմավարական տարածք եւ կարեւորութիւն ունենալու հանգամանքէն անկախ, ազատագրեց մեր հոգիները, համայն հայութեան վերադարձուց իր արժանապատուութիւնը եւ հպարտութիւնը: Բանախօսը շեշտեց, որ մենք պարտաւորութիւններ ունինք մեր բոլոր նահատակուած ընկերներուն, ազգին, հայրենիքին եւ կուսակցութեան նկատմամբ, եւ տուեալ ազգային սուրբ գործին ու պայքարին մեզի վերապահուած բաժինը մենք յանձնառու եւ արժանապատիւ կերպով պիտի վերցնենք ու այդ սրբազան գործը պիտի հասցնենք իր աւարտին: Խօսքը ուղղելով ԼԵՄ-ականներուն` Գարագաւորեան հարց տուաւ, թէ Վիգէն Զաքարեան ի՞նչ պիտի թելադրէր մեզի եւ ի՞նչ պիտի ակնկալէր մեզմէ հիմա, եւ պատասխանելով հարցադրումին ըսաւ, որ Զաքարեան պիտի թելադրէր, որ երիտասարդութիւնը չտկարանայ, չկորսուի նոր ժամանակներու արհեստական արժեհամակարգին ընձեռած ազատութիւններէն, նաեւ պիտի յորդորէր, որ երիտասարդները իրենք զիրենք չսպառեն ընկերային ցանցերու վրայ կատարուող անհեթեթ եւ ապակառուցողական բանավէճերով, չառաջնորդուին ներազգային  յետադիմական բամբասանքներով` աւելցնելով, որ Վիգէն Զաքարեան պիտի յանձնարարէր, որ երիտասարդութիւնը լաւագոյնս օգտագործէ նոր ժամանակներու ընձեռած արդի տեղեկատուական, քարոզչական եւ արհեստագիտական բոլոր միջոցները` դիմակայելու համար Արցախի քառօրեայ պատերազմի ընթացքին յատկապէս  ընկերային ցանցերու վրայ թուրք-ազրպէյճանցիներու կողմէ կատարուած տեղեկատուական, քարոզչական ու ապատեղեկատուական նոր տեսակի պատերազմները:

Եզրափակելով իր խօսքը` Մելիք Գարագաւորեան կոչ ուղղեց ԼԵՄ-ականներուն  իրենց գաղափարական ոգիով խանդավառելու երիտասարդութիւնը, բացատրելու, թէ հայրենիքը ամէն ինչէ վեր է, չտկարանալու, զինուորագրուելու մեր ժողովուրդին արդար իրաւունքներուն վերականգնման աշխատանքներուն, մասնակից ըլլալու Հայաստանի պետականաշինութեան, տնտեսական զարգացման, զոյգ հանրապետութիւններու սահմաններու անվտանգութեան եւ մասնակից դառնալու Արցախի վերաբնակեցման աշխատանքներուն: ՀՅԴ ԼԵՄ-ի «Դրօշակ» մասնաճիւղի անդամները ներկայացուցին Ռոպերթ Առաքելեանի բեմադրութեամբ կենդանի պատկեր մը, որուն պատգամն էր հայութեան մղած գոյատեւման պայքարի շարունակութիւնը հակառակ ամէն տեսակի դժուարութիւններուն:

Այնուհետեւ բեմ հրաւիրուեցաւ Վիգէն Զաքարեանի քոյրը` Հուրի Զաքարեան, որուն յանձնուեցաւ յուշանուէր մը:

ՀՅԴ ԼԵՄ-ի «Հրայր Դժոխք» մասնաճիւղէն Գուրգէն Փափազեան եւ «Րաֆֆի» մասնաճիւղէն Անդօ Ղազարեան ներկայացուցին «Եարխուշտա» պարը:

Աւարտին յեղափոխական երգերու մեկնաբան Գառնիկ Սարգիսեան` ընկերակցութեամբ Սեդօ Պաղտասարեանի, մեկնաբանեց ազգային-հայրենասիրական եւ յեղափոխական երգերու փունջ մը:

Յայտնենք, որ ԼԵՄ-ի «Դրօշակ» մասնաճիւղի անդամները ներկաներուն բաժնեցին Վիգէն Զաքարեանի դիմանկարով յուշանուէրներ:

ՀՀ Սփիւռքի Նախարարութեան Երախտագիտութեան Մետալ` Վենետիկի Համալսարանի Փրոֆէսորին

Մայիս 5-ին Հռոմի՝  Իտալիոյ Հանրապետութեան մէջ Հայաստանի Հանրապետութեան դեսպանատան մէջ, տեղի ունեցաւ հանդիսաւոր արարողութիւն, որուն ընթացքին Իտալիոյ մէջ ՀՀ արտակարգ եւ լիազօր դեսպան ն.Գ. Վիքթորիա Բաղդասարեան ՀՀ սփիւռքի նախարարութեան Երախտագիտութեան մետալ յանձնեց Վենետիկի համալսարանի պրոֆէսոր Սոնա Յարութիւնեանին:

Սոնա Յարութիւնեան հեղինակ է Հայոց ցեղասպանութեան, հայ դանթէագիտութեան, լեզուաբանութեան, թարգմանաբանութեան նուիրուած քառասունէն աւելի հրապարակումներու: Ան  նաեւ «Հայոց Ցեղասպանութեան թեման իտալական գրականութեան մէջ» մենագրութեան հեղինակն է: Անոր թարգմանութեամբ լոյս  տեսած են Ա. Հերմետի եւ Պ. Ռատտիի «Հայերու Վենետիկը» գիրքը, ինչպէս նաեւ Ա. Արսլանի «Արտոյտներու ագարակը», «Զմիւռնիայի ճանապարհը» եւ «Մշոյ գիրքը» Հայոց ցեղասպանութեան նուիրուած վէպերը:
Սոնա Յարութիւնեան գիտական զեկոյցներով հանդէս  եկած է Հայաստանի, Ֆրանսայի, Իտալիոյ, Մալթայի, Հոլանտայի, Լեհաստանի, Զուիցերիոյ, Հունգարիոյ, Թայուանի եւ Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու  շարք մը համալսարաններու  ու գիտական հաստատութիւններու մէջ: Որպէս այցելու դասախօս դասաւանդած է Ֆրեզնոյի եւ Նիւ Եորքի համալսարաններուն մէջ:

Սոնա Յարութիւնեանի անխոնջ գործունէութեան շնորհիւ յատկապէս կրթական ոլորտին մէջ հայ-վենետիկեան փոխյարաբերութիւնները վերջին տարիներուն թեւակոխած են  նոր փուլ մը: Հարկ է նշել, որ այս գործունէութիւնը ոչ միշտ  հնարաւոր եղած է ծաւալել բարենպաստ պայմաններուն մէջ, յատկապէս հաշուի առնելով այն հանգամանքը, որ վերջին տարիներուն ատրպէյճանցիները ներթափանցած են նաեւ Քա’ֆոսկարի համալսարան` փորձելով ոչ միայն հիմք դնել ատրպէյճաներէնի դասաւանդման, այլեւ խանգարած հայկական ձեռնարկները:

«Առաւօտ» օրաթերթի նախորդ համարներէն մէկուն մէջ անդրադարձած էինք, թէ ինչպէս Սոնա Յարութիւնեանի «Հայոց Ցեղասպանութեան թեման իտալական գրականութեան մէջ» գիրքի շնորհանդէսի օրը ատրպէյճանցիները զուգահեռ ձեռնարկ մը  կազմակերպած էին համալսարանի միեւնոյն պալատի մէկ այլ դահլիճի մէջ «Ատրպէյճանական եւ իտալական տեսակէտները բազմամշակութայնութեան վերաբերեալ» թեմայով: Սակայն անոնք չեն յաջողած շեղել հանրութեան ուշադրութիւնը հայազգի գիտնականի` Հայոց ցեղասպանութեան նուիրուած գիրքի շնորհանդէսէն:

Նշենք, որ Եւրոխորհուրդի նախաձեռնութեամբ 2016 թուականին Վենետիկի մէջ տեղի ունեցած «Լեզուներու եւրոպական օր» ամէնամեայ  ձեռնարկի ծիրէն ներս արեւելեան լեզուներու համակարգողը Սոնա Յարութիւնեանն էր, եւ առաջին անգամ, ի թիւս այլ լեզուներու, Վենետիկի Կոլտոնիի անուան թատրոնի բեմէն  հնչեց նաեւ հայերէն` Վենետիկի համալսարանին մէջ  հայագիտութիւն ուսումնասիրող ուսանողներուն կողմէն: Սոնա Յարութիւնեանի յամառ ջանքերուն եւ Վենետիկի ու Երեւանի պետական համալսարաններու գործուն համագործակցութեան շնորհիւ կրթական ոլորտին մէջ հայ-վենետիկեան փոխյարաբերութիւններու ամենամեծ յաղթանակը եղաւ Եւրոմիութեան կողմէ ֆինանսաւորուող «Էրազմուս+» ծրագիրը, որուն արդիւնքով ԵՊՀ մասնագէտները կը դասախօսեն եւ հետազօտական աշխատանքներ կը կատարեն Վենետիկի համալսարանին մէջ, իսկ Քա’ֆոսկարիէն մասնագէտներ կը մեկնին ԵՊՀ: Կը նախատեսուի նաեւ ուսանողներու փոխանակութիւն: Ստացուած դրամական միջոցներու գերակշռող մասը  պիտի յատկացուի Հայաստանին:

«Կը յայտնեմ իմ խորին շնորհակալութիւնս ՀՀ սփիւռքի նախարար տիկին Յակոբեանին` ինծի նման պատուի արժանացնելու համար, եւ Ձեզի` տիկի՛ն դեսպան, այս հանդիսաւոր արարողութեան համար: Մեծապէս զգացուած եւ յուզուած եմ ու պիտի խոստովանիմ, որ ինծի համար մեծ անակնկալ էր, քանզի երբեք չեմ համարած, որ այն, ինչ կ´ընեմ, արժանի է պարգեւի: Վստահ եմ, որ աշխարհասփիւռ հայերս, համախմբուելով մեր պետութեան հովանիին ներքոյ, համատեղ ջանքերով եւ յամառ գործունէութեամբ մեր ձայնը հասու կը դարձնենք աշխարհի տարբեր կողմերու մէջ` հարուածելով Թուրքիոյ ժխտողական քաղաքականութեան, ինչպէս նաեւ ըստ արժանուոյն ներկայացնելով Մայր Հայաստանի եւ Արցախ աշխարհի ձեռքբերումները»,- նշած է տիկին Յարութիւնեան իր շնորհակալական ելոյթին: Մետալի յանձնման հանդիսաւոր արարողութեան աւարտին Սոնա Յարութիւնեանի որդին` տասներեքամեայ Նարեկը, տուտուկով կատարած է «Տլէ եաման» ու «Էս գիշեր, լուսնեակ գիշեր» ստեղծագործութիւնները:

Աղբիւրը` aravot.am

 

%d5%ab%d5%bf%d5%a1%d5%ac%d5%ab%d5%a13 %d5%ab%d5%bf%d5%a1%d5%ac%d5%ab%d5%a12 %d5%ab%d5%bf%d5%a1%d5%ac%d5%ab%d5%a11