«Ե­ղեռ­նից դէ­պի ան­կա­խու­թեան վե­րա­կանգ­նու­մ». Ցու­ցադ­րու­թիւն` ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան թան­գա­րա­նին մէջ

Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան թան­գա­րան-հիմ­նար­կի տնօ­րէն ­Հայկ ­Դե­մո­յեան իր ֆէյս­պու­քեան է­ջին մէջ գրած է.-

«­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան ան­կա­խու­թեան 25րդ ­տա­րե­դար­ձին ա­ռի­թով՝ 2016 թո­ւա­կա­նի Սեպ­տեմ­բեր 20ին ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան թան­գա­րան-հիմ­նար­կը պի­տի ներ­կա­յաց­նէ «Ե­ղեռ­նէն դէ­պի ան­կա­խու­թեան վե­րա­կանգ­նու­մե խո­րա­գի­րով ժա­մա­նա­կա­ւոր ցու­ցադ­րու­թիւ­նը:

Այս ցու­ցադ­րու­թեան մէջ պի­տի նե­րա­ռո­ւին հա­զո­ւա­գիւտ դրօշ­ներ ու զի­նան­շա­նա­յին յօ­րի­նո­ւածք­ներ, ո­րոնք պատ­րաս­տո­ւած են 18-20րդ ­դա­րե­րուն, հայ ա­զա­տագ­րա­կան պայ­քա­րի տա­րի­նե­րուն: Բա­ցա­ռիկ նմոյշ­ներ են ­Մեծ Ե­ղեռ­նէն ետք հայ որ­բե­րու պատ­րաս­տած դրօշ­ներն ու զի­նան­շան­նե­րը:

«Այս ցու­ցան­մոյշ­նե­րուն մեծ մա­սը, ո­րոնք կը ներ­կա­յաց­նեն հա­յաս­տա­նեան ու ար­տա­սահ­մա­նեան շարք մը թան­գա­րան­նե­րու հա­ւա­քա­ծու­նե­րը, պի­տի ցու­ցադ­րո­ւին ա­ռա­ջին ան­գամ ըլ­լա­լով:

«Այս պատ­կե­րագ­րու­թեան նմոյշ­նե­րը կը նե­րա­ռեն գոր­գեր, փո­րագ­րան­կար­ներ, ար­ծա­թէ ի­րեր, նա­մա­կա­նիշ­ներ, բա­ցիկ­ներ, գիր­քեր ու ալ­պոմ­ներ, ինչ­պէս նաեւ` «­Մայր ­Հա­յաս­տա­նեի կեր­պա­րով տար­բեր յօ­րի­նո­ւածք­ներ: ­Ցու­ցադ­րու­թեան գլխա­ւոր հո­վա­նա­ւորն է ­Վի­ւա­սել-ՄԹ­Սեը:

Scroll Up