(English) Canadian Armenian Ara Hampartsoumian promoted to CEO of TBWA\Group Singapore

Ներեցեք, այս գրառումը հասանելի է միայն የብሪቲሽ እንግሊዝኛ.

Scroll Up